يدالله روحنواز حكمت حيات (بيو فلسفه )‌ در درمان قطعي سرطان و ديابت